Не соодветен екстерен предмет?

Изборен екстерен предмет странски јазик (несоодветен):

  • кон оценката се додава перцентилниот ранг изразен во проценти поделен со 20, а потоа збирот се множи со 0,9.

На пример,

оценка од екстерниот испит по странски јазик 5

перцентилен ранг 90,95%.

Завршив средно образование во учебна 2019/2020, како ги пресметувам поените бидејќи не полагавме матура?

Кандидати кои средното образование го завршиле во учебната 2019/20 и не полагале матура

  • Се пресметуваат најмногу 40 поени од два предмети кои се значајни за студиската програма (математика + физика, основи на електротехника или информатика).

  • За секој предмет се пресметува средната оценка (збирот од оценките во сите години се дели со бројот на оценки), која се можи со 4.

  • Максималниот број поени што кандидатот може да ги добие од двата предмети е 40.

Кога ќе бидат уписите за прва година на ФЕИТ?

Вообичаено е уписите да бидат во втората половина на август, очекуваме дека и оваа година ќе биде слично.Точните термини ќе бидат објавени кога ќе биде овјавен Конкурсот од страна на МОН.

Пред некое време на вашата веб страна прочитав дека неколку години наназад организирате курсеви по математика и физика за студентите на додипломски студии, односно за оние кои се запишуваат на овој факултет. Прашањето ми е дали и оваа година ќе се организираат истите курсеви и ако е така, кога се пријавувањата, а воедно и кога ќе се одржуваат тие часови?

Вообичаено, секоја година се организираат подготвителни курсеви за новите студенти по предметите математика и физика, пред почетокот на првиот семестар. Курсевите се наменети за подготовка за следење на наставата по овие предмети во првиот семестар. Студентите кои ќе се запишат во прва година на ФЕИТ можат да ги следат овие курсеви, а на веб страната на ФЕИТ ќе бидат објавени  датумите и начините на пријавување на заинтересираните студенти (вообичаено се одржуваат пред самиот почеток на семестарот).

Ме интересира дали е прилагодено ФЕИТ за вонредни студенти или вработени и повозрасни што сакаат да зарвшат или дозавршат факултет, а да не се мешаат со младите генерации?

На ФЕИТ не е предвидено вонредно студирање. Студиските програми не се поделени според возраст, туку според областите кои се изучуваат, а се разбира, возраста не е ограничување и можете да се запишете на студии.

Ако сте биле студент на ФЕИТ, би било добро да дојдете на факултетот, за да се провери какви се опциите за дозавршување или ќе треба да го започнете студирањето од почеток.

Јас сум примена во државна квота на КСИАР, бидејќи нема да сум во државата на деновите на уписот дали ќе има проблем доколку процедурата за упис ја заврши мојот татко. Тој ќе ги има сите документи подготвено. Дали треба нешто дополнително да се заврши за да тој може да го потпише договорот во мое име?

Процедурата за упис може да ја изврши и друго лице на место вас, ако се подготвени сите документи кои се веќе објавени на нашата веб страна.

Ме интересира дали е возможно и под кои услови префрлање од Електротехнички факултет Љубљана,на Феит. Доколку е возможно,дали тоа се прави за време на уписните рокови.

Може да се направи префрлување од Електротехнички факултет во Љубљана на ФЕИТ и тоа во времето на уписните рокови. При тоа, на ФЕИТ треба да освоите најмалку 60% од вкупниот број кредити, за да добиете диплома од ФЕИТ.

Сакам да прашам дали филозофија како втор изборен екстерен предмет дали е соодветен или несоодветен предмет?

На следниот линк може да ја најдете листата на предмети кои се сметаат за соодветни за упис
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_I_ciklus_2021-22_prilozi.pdf

Доколку сте изберале несоодветен предмет, повторно ќе може да се запишете на ФЕИТ, само ќе имате помалку поени при уписот.

Како да се пријавам?

Пријавување и запишување

 • Роковите за пријавување запишување се утврдени со Конкурсот

 • Предвидени се три уписни рока

 • Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, на www.upisi.ukim.mk

и да ја пополни електронската пријава во системот iKnow

 • Бројот којшто се добива автоматски од системот се внесува во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување

 • Информации за потребните документи и начинот на нивното доставување ќе најдете на веб страницата на ФЕИТ во одделот Идни студенти/ Уписи

Како се пресметуваат поените од средното образование?

Критериум за селекција на кандидатите

 • Успех од средното образование

 • Вреднувањето на успехот се изразува во поени

 • Максималниот број поени е 100

  • Општ успех по сите предмети 60%

  • Успех постигнат на државната матура 40%