Краток опис на проектот:
Во оваа дипломска работа се разработува постапка за определување на заштитната зона на систем за заштита од атмосферски празнења кој се состои од еден стапест громобран во кој покрај практичните пресметки за определување на системот за заштита, се врши и визуелизација, односно графички приказ на заштитната зона на громобранот, со што корисникот има можност да добие претстава за применетиот систем.

 

Студент: Менча Коцева
Ментор: Јорданчо Ангелов