Краток опис на проектот:
Оваа апликација претставува серверска веб апликација, развиена со ASP.NET Core. Апликацијата претставува систем за библиотека. Притоа, библиотеката може да ја користат три различни типови на корисници: администратор, библиотекар и член. Библиотеката овозможува проширување на корпусот книги, корегирање на информациите за постоечки книги и корисници на системот. Корисниците на апликацијата имаат преглед на своите лични информации и деталите за позајмените книги.

Студент: Теодора Младеновска
Ментор: Даниел Денковски